Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bu dan man sozle me


Küçük Satýcýdan Yarýþmasý
Küçük uzman saðlayýcýlarý bakmak için bir nedeni Ýsveç merkezli Jeeves Bilgi Sistemleri AB devam eden baþarýdýr. Hatta en büyük oyuncular zorluklarý ve Jeeves odaklý ve yenilikçi seviyor gelen itici güçler kabul.

bu dan man sozle me  Küçük Satýcýdan Yarýþmasý Küçük Satýcýdan Yarýþmasý P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Küçük Satýcýdan Yarýþmasý þeylerin büyük düzeni, bu devleri ( SAP ve Microsoft ) oluþturmak olduðu açýktýr ve sistemleri kullanýlabilirlik için ihtiyaç bilincini destekleme. Bir önceki yazýda ( Binbaþý Satýcýlarý Kullaným Koþullarý Uyum ) Kurumsal Uygulamalar Piyasasýnda faktörler Sürüþ ayrýntýlý kullanýcý ihtiyaçlarýna SAP ve Microsoft yanýt ele . Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bu dan man sozle me


Microsoft diyor ki: Gözlük Behind the Man yok Dikkat
Kayýt hýzlý ters birinde, Bill Gates ve Microsoft, Windows kaynak kodunu açmak için yazýlým devi istekli ile ilgili bir gün içinde çeliþkili açýklamalarda.

bu dan man sozle me  istekli olacaðýný         ABD tarafýndan açýlan antitröst durumda yerleþmek için rakip için         Adalet Bakanlýðý, bir Bloomberg haber bülteni þeklindeki kapýlar alýntý.          Microsoft         sözcüsü Jim Cullinan verildiði raporda, onaylamak için reddetti         Gates, Windows 2000, þirketin yeni ürün piyasaya birkaç saat sonra         bu kurumsal bilgisayar dünyasýnda hakim yardýmcý umut ettiðini. Devamı…
Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma
Bu Giyim Kumaþ Datatex en TIM paketi (Tekstil Entegre Üretim) ele geçirdi ve özellikle tekstil iþleme firmanýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarlanmýþ olan bir ERP sisteminin uygulanmasý süreci baþladý, 1992 baþlarýnda, on yýl önce tam oldu.

bu dan man sozle me  Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma erp sistemi , erp uygulama /> Datatex ve Dan River Giyim Kumaþ - On Yýl ve Sayma Bob Beecy - Temmuz 5, 2013 Read Comments Datatex         ve Dan River Giyim Kumaþ On Yýl ve Sayma Seçme         Yazar - Bob         Beecy         - 21 Haziran 2002 Giriþ         2002 Datatex, SA ve Dan için önemli bir yýldönümünü kutladý         Nehir Giyim Kumaþlar Bölümü. Bu erken, on yýl önce tam da Devamı…
CRM Lexicon - Bölüm 1: A'dan I
C.R.M. kendisi Müþteri Ýliþkileri Yönetimi için ayakta, bir kýsaltmadýr. Bu ortak CRM anlatým çoðu için açýklama ve anlam saðlamak için üç parçalý yazýnýn bir parçasý biridir. Burada, alfabetik sýraya göre, CRM Lexicon olduðunu.

bu dan man sozle me  Lexicon - Bölüm 1: A dan I takip yazýlýmý satýþ , çaðrý merkezi yazýlýmý , Ücretsiz CRM çevrimiçi , CRM programlarý , sanal çaðrý merkezi , çaðrý merkezleri , açar nesil , callcenter yazýlým , satýþ yönetimi yol açar satýþ gücü CRM , çaðrý outsource merkezi , barýndýrýlan çaðrý merkezi , barýndýrýlan IVR , barýndýrýlan acd , B2B yol , iþ sürecinin yeniden yapýlanmasý , analitik CRM , Crm yazýlýmý /> CRM Lexicon - Bölüm 1: A dan I Randy Garland - Devamı…
Microsoft Windows Me - Millennium 2001 yýlýnda baþlayýn ETMEZ
Windows ME, eski Millennium Edition (TOSFKAME) olarak bilinen iþletim sistemi, çok aðlar için destek ortadan kaldýrýr. Ve geç çalýþýyor. La plus ça deðiþtirmek ...

bu dan man sozle me  satýþ fiyatý 97 $) dan         Windows 2000 in (satýþ fiyatý 189 $ yükseltme). Windows un bir sürü hala var         95 ve iþ dünyasýnda Windows 98 ve bu daha da yükseltmeleri teþvik edecek         Windows 2000 için. zaman         , Windows 2000 2000 Þubat ayýnda yayýmlanan, Windows 2000 özel birkaç vardý         uygulamalarý. Bu duyuru düzeltmek yardýmcý olabilir. Açýk bir mesaj var         iþ odaklý baðýmsýz yazýlým Devamı…
Ross Sistemleri Diþ Ve Pençe Mücadele Kayma Devam Ediyor, Ama rehin
ERP e-ticaret için Ross Systems geçiþ zor olmaya devam ediyor. 14 Kasým, þirketin tüm nedeniyle baþka bir hayal kýrýklýðý üç aylýk rapor açýkladý ama lisans gelir kurudu. Þirket ayrýca yönünü planladýðýný nasýl açýkladý.

bu dan man sozle me   39 olarak 23.300.000 $ dan, vardý         önceki yýlýn ayný dönemine. Özellikle kasvetli bir% 60 lisans gelir oldu         bir yýl önce 6.000.000 $ $ dan itibaren 2,4 milyon seviyesine, düþüþ. Için net zarar         çeyrek 0.300.000 $ lýk net kara oranla, 4.200.000 $ oldu         önceki yýlýn ayný çeyreðinde (Þekil 1). Için kayýp         çeyrek olmayan yinelenen kýdem için 0.800.000 $ bir ücret dahil         maliyetleri. Devamı…
Oracle bir geç-Baþlangýç ​​Seti için beceriksiz durdu Bölüm 1: Son Olaylar
Oracle'ýn azalan gelir ve kar ana iþ üzerinde devam ederken PeopleSoft göstergeleri yanýp sollama açmadan tahmin edilmiþtir ise, SAP ve Siebel, ilgili kurumsal uygulama pazarlarda yol uzanan edilmiþtir.

bu dan man sozle me  2001 yýlýnda 1290000000 $ dan 1090000000 $ için% 16 düþtü. Toplam veritabaný gelirleri bir yýl önce 1950000000 $ dan 1620000000 $ için% 17 düþtü. Veritabaný gelirlerindeki düþüþ pazar ve IBM ve Microsoft sert rekabetin yüksek-sonunda baþlayan olan büyük geliþme projelerinin sayýsýndaki düþüþ bir arada baðlanabilir . Oracle ayrýca açýk kaynak veritabaný paketleri ile alt ucunda saldýrýya olduðunu, özellikle MySQL ve PostgreSQL . Ayrýca, uygulamalarý iþ zor lisans Devamı…
Marcam için Adý ve Mülkiyet Deðiþikliði Rulet Tekerlek SSA Global'de durdurur Bölüm: Olay Özeti
Bazen, kurumsal uygulamalar pazar herkes için zor ve bazý hatta zalim olmanýn yaný sýra, çok garip virajlarla üretebilir. Yollarý kesiþti marcam, Baan, ve SSA Global, bir masal ayrýldý ve 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren, bir nesne durum olabilir bir kez daha geçti.

bu dan man sozle me   Elektronik üretim yönetimi sistemleri dan   atölye veri yakalama, MES fonksiyonlarý düzenin açýsýndan operasyonlarý yönetmek   mamul haline ürün teslimat noktasýna üretim içine býrakýn. kýsmen Baan en ve marcam öncesi Invensys ölümü ilk etapta neden kötü kazýklý-up ürünlerin yürütme, tür önlemek için yapýlmýþ olmalýdýr. Biz prensip olarak üreticileri ön büro arasýnda iþlevsel baðlantý oluþturma, onlarýn ihtiyaçlarýný en tatmin olabilecek bir çözüm Devamı…
PeopleSoft Aþýrý Mutlu olmalý?
PeopleSoft 31 Mart'ta sona eren çeyrek mali sonuçlarý ve önemli olaylarý açýkladý.

bu dan man sozle me   ERP sistemleri , ERP danýþmanlarý , erp sistemi nedir , , ERP danýþmanlýðý , erp yazýlým , çözüm erp , Microsoft ERP , maliyet erp , erp deðerlendirme kriterleri , açýk kaynak kodlu ERP , ERP modülleri , muhasebe erp yazýlým , uygulamalarý erp , erp öðretici , proje erp , erp kontrol listesi , cins en iyi ERP /> PeopleSoft Aþýrý Mutlu olmalý? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments PeopleSoft Aþýrý Mutlu olmalý? P.J.         Jakovljevic          - Devamı…
Baan Kýrmýzý Quicksand içine derin Lavabolar
3 Mayýs, analistler Hollandalý iþ uygulamalarý üreticisi Baan sorunlu firmanýn hisse senedi fiyatý en son çamaþýr sonra, bir devralma teklifi ya da bir kýrýlma ile karþý karþýya olduðunu ileri sürdü. Daha önce, 20 Nisan tarihinde, mücadele satýcý elden çýkarmalar kazançlarý raðmen, bir yýl önce daha kötü bir ilk çeyrek rakam ile, yedinci ardýþýk üç aylýk kaybý bildirdi.

bu dan man sozle me   Toplam gelirler, 176.000.000 $ dan 106.000.000 $ için sarkmýþ         lisans geliri 65.000.000 $ $ dan itibaren 27 milyon kaydýrdý ise. En azýndan,         gelirleri ve faaliyet giderlerinin toplam maliyetlerinden 181.000.000 $ düþtü         202.000.000 $.          Baan dahil olmak üzere birçok önemli sorunlarý ele alarak bu çeyrekte baþladý         Ocak ayý baþlarýnda bizim daha sonra CEO ve CFO kalkýþ - tabii ki bu         Baan için Devamı…
Karlý Kalan iken Symix Onun Ürün sunan Geniþletiyor
Symix Sistemleri, Inc Kar Çözümler edinimi tamamladý, ilan, Inc ("PSI"),, 31 Aralýk 1999 tarihinde sona ermiþ, ikinci çeyrekte ve altý ay için yazýlým Artý ve finansal sonuçlarýný ile ortaklýk vardý.

bu dan man sozle me  çeyreðinde 33.100.000 $ dan 34.400.000 $ için yüzde 4.   31 Aralýk 1999 tarihinde sona eren altý aylýk dönem için, toplam gelir 11 arttý   Geçen yýl 60,0 $ milyon $ 66.500.000 için yüzde. Net   mali 2000 yýlýnýn ikinci çeyreði için gelir 288.000 $ veya $ 0.04 azaldý   in $ 2.3 milyon $ hisse baþýna 0.32 (seyreltilmiþ) adlý iþletmeye payý (seyreltilmiþ),   mali 1999 yýlýnýn ikinci çeyreðinde. Altý aylýk dönem için net gelir $ 1.2 idi Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others