Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » irketlerin londra destek

SSA Synquest den Destek Arýyor
"Sanayi sektörüne çözüm portföyünü geniþletme, Sistem Yazýlýmý Associates (NASDAQ: SSAXD) bugün ortak bir pazarlama ve SSA müþteri karlýlýk ve düþük maliyet sürücü saðlayacak bir entegre tedarik zinciri çözüm saðlamak için SynQuest, Inc ile geliþtirme anlaþmasý imzaladý . SynQuest geliþmiþ planlama ve programlama arenada en SSA sunan en yeni üyesi ve genel SSA Portföy sunan kesikli üretim alanýnda artan iþlevselliði getiriyor. " Ýþ Tel, 9/28/99.

irketlerin londra destek  BPCS iþ ilanlarý,bulu yazýlým,erp yazýlým satýcýlarý,bulu küresel,SyteLine yazýlým,erp moda,baan iv,baan sistemi,çevrimiçi erp,ERP ürünleri,Baan ERP sistemi,Web erp,erp sav,ERP saðlayýcýlarý,bulu baan Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » irketlerin londra destek


Great Plains Web Ürün Destek Sunacak Musluklar
Great Plains eSupport, kendi web tabanlý teknik destek hizmeti geniþletti. Yeni hizmet Great Plains 'operasyonel verimlilik artýrýrken hizmet düzeyi yüksek müþterileri ve iþ ortaklarý saðlamayý vaat ediyor. Ýþte Great Plains teknik destek hizmetleri artýrmak için web kullanýr nasýl.

irketlerin londra destek  Tedarik zinciri,tedarik zinciri yazýlým þirketleri,tedarik zinciri þirketlerin,tedarik zinciri planlayýcýsý,tedarik zinciri yazýlým,tedarik zinciri optimizasyon yazýlýmý,yazýlým þirketleri,tedarik zinciri görünürlüðü < > tedarik zinciri þirketi,tedarik zinciri programý,tedarik zinciri yazýlým çözümleri,tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý,erp çözümleri,proje yönetimi dersleri çevrimiçi,proje Kiralama þablonlarý,proje yönetimi eðitimi çevrimiçi < Devamı…
Next Level Dilde Destek alýnmasý
Ürün þirketlerde ürün yöneticileri dilli iþlevlerini desteklemek uygulamalarý geliþtirmek için çalýþýyoruz. Çokuluslu þirketler otomasyon düzenlemelerini tatmin verimliliklerini artýrmak için ve bazý durumlarda çok dilli yazýlým uygulamalarýný kullanýn.

irketlerin londra destek  ile , çok uluslu þirketlerin birçok ülkede yayýlmýþ olan iþ bir birim olarak akýcý çalýþmak gerekir. Çoklu dil desteði artýk yeterli geleneksel seviyesi. Çokuluslu þirketler verimliliði artýrmak için kendi yazýlým uygulamalarýndan çok dilli iþlevsellik sonraki seviyeye ihtiyaç ve, bazý durumlarda, hatta yerel yönetmeliklere uygun buluþuyor. ürün þirketleri ve özel geliþtirilmiþ uygulamalarýn çözüm mimarlar Ürün Müdürleri gibi çok uluslu þirketlerin ihtiyaç Devamı…
Destek ve Bakým Deðer Önerisi Nedir?
Herhangi bir kurumsal Olgun sistemleri yazýlým özelleþtirme, birlikte çalýþabilirlik ve performans desteði odaklanýr destek-birine yeni uygulamalarý farklý bir yaklaþým gerektirir. Ancak bu raðmen, en satýcýlarý tek beden uyan tüm destek modelleri ayný sunmaya devam ediyor.

irketlerin londra destek   Olduðu yöneticilerin Bu grup þirketlerinin son birkaç yýl içinde çok sayýda arama, kullanýcýlarýn ve BT hem departmaný sistemi biliyordu ve bu nedenle de birçok soru yoktu ki yapýlan deðildi hissettim. Bu hizmetin kullanýmý iç personelin teknik yetkinlik bazlý deðiþir ve yazýlým sürümü istikrar ve vade olacaktýr. Bu yöneticilerin deneyimleri deðiþim hattý için ihtiyaç sürücüler ne olduðunu bize göstermektedir. bir iþletmenin kurumsal önümüzdeki yýl içinde yeni Devamı…
Epicor Software Corp: Nasýl Far 'One-Stop' Shop olmak mý?
Epicor Yazýlým entegre ön arka ofis, ofis ve e-iþ yetenekleri de dahil olmak üzere bütünsel iþ performansý çözümleri saðlayýcýsý için finansal muhasebe yazýlým satýcýsýndan evrimi tamamlamak çabasý olmuþtur.

irketlerin londra destek  için         büyük küresel þirketlerin. kurulan         Irvine, CA, USA merkezi ile 1984 yýlýnda, Epicor 258,1 $ oluþturulan         büyük on arasýnda o sýrada mali 1999 yýlýnda gelir, milyon         Dünyada ERP satýcýlarýnýn. Þirketin satýþlarýnýn yaklaþýk% 64 gelir         danýþmanlýk, bakým ve diðer destek hizmetlerinden, ise yaklaþýk         Toplam gelirinin% 28 ABD pazarýnýn dýþýnda elde edilir. Onun amiral g Devamı…
Sistem Yazýlýmý Associates Mali Dördüncü Çeyrek Sonuçlarý Açýkladý - Agony Devam Ediyor
1 Aralýk, Sistem Yazýlýmý Associates, Inc, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý ve hizmetleri global saðlayýcýsý 31 Ekim 1999 tarihinde sona ermiþ dördüncü mali çeyrek için mali sonuçlarýný açýkladý.

irketlerin londra destek  BPCS iþ ilanlarý,baan sistemi,baan iv,Baan ERP sistemi,BPCS as400,baan eðitim,BPCS erp,bulu baan,baan v,baan barkod,baan destek,infinium ssa,BPCS yazýlým,BPCS destek,BPCS belgeler Devamı…
Bir Satýcý Destek ve Bakým Sorunlarý Adresleri nasýl
SAP satýcýlarý ya saðlayarak, ya da haksýz fiyatlara saðlamak deðildir destekleyen isteyen müþterilerinin sorunu ele alýyor. Destek ve bakým müþterilerine hizmet sözleþmeleri taahhüt, ama sadece bir noktaya vardýr. Yeni seçenekler böylece mevcuttur.

irketlerin londra destek   sektöre özel yeteneklerine geniþleterek, þirketlerin etkin bir þekilde kurumsal yetenek havuzu yönetmenize yardýmcý. geliþtirme paketleri de belirli bir iþ senaryolarý için kurumsal hizmetleri (yazýlým bileþenleri) içerecektir. Bu hizmetlerin açýklama kurumsal hizmet deposu dahildir. Bu depo hizmetlerin tanýmlarý, ayný zamanda kompozit kullanýlabilir ve kalk ve hýzlý çalýþan SAP müþterileri için gerekli tüm bilgileri de içermektedir. Bu bilgiler etkileþimli Wiki formatý Devamı…
Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

irketlerin londra destek  Donaným entegrasyonu,donaným göç,donaným göç planý,donaným yazýlým,iç göç,göç,göç politikasý,göç yollarý,göç yazýlým,göç yeni donanýma,güncelleþtirme donaným,dell,temas müþteri desteði,müþteri hizmetleri desteði,müþteri desteði çaðrý merkezi Devamı…
Tedarik Zincirinde Üreticileri ve Yazýlým Satýcýlarý için Servis Seviyesi Anlaþmalarý
Kesikli üretim ve ihtiyaçlarýný gideren bir yazýlýmdýr olarak tedarik zincirleri, çok karmaþýktýr. Karmaþýklýðý kolaylaþtýrmak için, servis seviyesi anlaþmalarý, ilgili tüm taraflarýn ayný sayfada ve ürün teslim kalýr böylece geliþtirilmiþtir kolaylaþtýrýlýr.

irketlerin londra destek  Yalýn üretim,tedarik zinciri yönetimi,SCM,servis seviyesi anlaþmasý,SLA,SLA müzakere,tedarik zinciri,uyum,güvenlik yönetmeliklerine,teknik destek <,> Eðitim,dýþ kaynak,hizmet ve destek,uygulama,uygulama ekibi Devamı…
Yapýmýnda (Unutulan) CRM ve ERP Kingdoms?
Kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) satýcý Consona Consona Enterprise CRM dayalý bir CRM "krallýk" kurmaya kararlýdýr. Bu amiral gemisi ürünü için ileride ne olduðunu öðrenmek için Consona Kurumsal CRM bu kapsamlý bir analiz okuyun.

irketlerin londra destek  dizi genelinde her büyüklükteki þirketlerin uygun esnek ERP ve CRM çözümleri. Scott Malia, þirketin ERP ürünleri için Consona genel müdürü, muhtemel alýcýlar mülkiyet kendi toplam maliyeti (TCO) önemli bir çözüm iþlerini kutudan çýktýðý anda iþler uyuyor azalýr. Malia dahil olmak üzere Consona kazanýlmýþ microvertical paketlerinin stratejik geliþim, sorumlu DTR ERP ile plastik iþlemciler için gelirleri 50 milyon dolar (USD) (Plastik Üreticileri Tricky Kurumsal Devamı…
Bir Satýcý-nötr Üçüncü Kiþi Destek ve Bakým Saðlayýcý Son Geliþmeler
Rimini Street yazýlým satýcýlarý olmaya çalýþýyorum deðildir. Bunun yerine, üçüncü taraf destek ve bakým saðlayýcý odaklanmýþ bir sistem uygulamasý ve sadece arýza onarým düzenlemeleri yerine hizmet sözleþmeleri altýnda hizmet satan danýþmanlýk firmasýdýr.

irketlerin londra destek   M outsource isteyebilirsiniz. Bu þirketlerin özel uygulama, ürün ve ürünle birlikte deneyimli yetenek daha büyük bir havuzuna eriþim ile daha fazla müþteri sahip olma eðilimi, risk genellikle düþüktür, ve müþteri memnuniyeti seviyesini daha yüksektir. dýþ kaynak kullanýmý, USi (http://www.usi.com), AT & T bir ile üçüncü þahýs S & M bir arada saðlamak için þirket ve önde gelen uygulama hizmeti saðlayýcýsý (ASP) ve Rimini Caddesi tek kaynak PeopleSoft uygulamalarý ev Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others