Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » uygulama yaz l m geli tirme yonetimi


Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama
Kurumsal yazılım seçerken zaman ve maliyet kaybı yaşamamak için işletme ve teknik gereksinimlerin uygun bir şekilde tanımlanmasının ardından harekete geçilmelidir. Uygun ERP çözümü için gerekli aşamaları takip ederseniz başarıya ulaşabilirsiniz.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama Mehdi Aftahi and Mesut Farzini - Nisan 11, 2013 Read Comments            Mehdi Aftahi, Chief Technology Officer       Mesut Farzini, TEC Türkiye Genel Müdürü IT (BT) edinimine ve satin almaya yönelik kararlar siklikla karsilanmamis beklentiler, iç politika gündemler, tedarikçi vaatleri ve marka isminin reklamindan olusan bir atmosfer içinde verilmektedir. Kararlar yönetsel talimatlarla, göz Devamı…
Dış Kaynak Kullanımı, Uygulama Yazılımları
This RFP is focused on the selection of companies who provide outsource services in the areas of application software. The typical types of activities that these outsource providers perform include...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » uygulama yaz l m geli tirme yonetimi


Sit Down ve E-Ýþ Uygulama ile uzun konuþun var
Odaðý Diyalog Inc Great Plains ile bir çözüm geliþtirici ortaklýk duyurdu. Bu ortaklýk Odaðý Diyalog sayesinde Great Plains çözümlerine eriþim-konuþma saðlayacaktýr. Ben þimdi duyabiliyorum ... 'IT DAMN, JIM! Bir e-ticaret uygulamasý deðil, bir MUHASEBE deðilim! '

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  Sit Down ve E-Ýþ Uygulama ile uzun konuþun var metin , Microsoft dinamikleri fiyatlandýrma , büyük ovalar muhasebe sistemi , dinamikleri nav iþ ilanlarý , dinamikleri balta 2009 ejderha dikte , Microsoft CRM demo , erp yazýlým þirketleri , konuþan yazýlým , ejderha konuþma tanýma yazýlýmý , ms crm 3.0 microsoft dinamikleri balta 2009 doðal olarak konuþan , ERP karþýlaþtýrma , dinamikleri balta , Microsoft Axapta metin , indir ejderha doðal olarak konuþan , microsoft crm sistemi Devamı…
Uygulama Satýcýlarý - Pazarlama ile Satýþ sabote kaçýnýn
Hiç size daha iyi bir ürün olduðunu biliyordu fýrsatlar kaybettiniz? Hiç umudu daha iyi bir ürün vardý kabul fýrsatlar kaybettiniz? Fýrsatlar kaybetme için iki en sýk nedeni kötü satýcýlýk ve kötü pazarlama vardýr.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  Uygulama Satýcýlarý - Pazarlama ile Satýþ sabote kaçýnýn teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> Uygulama Satýcýlarý - Pazarlama ile Satýþ sabote kaçýnýn Jim Brown and Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Durum var   Eðer daha iyi bir ürün olduðunu biliyordu nerede Hiç fýrsatlar kaybetti? Hiç var   umudu daha iyi bir ürün vardý kabul fýrsatlar kaybetti? Pek çok nedeni   fýrsatlar kaybetme Devamı…
Radyo Frekansý ile Tanýmlama Uygulama: Ýlk Adýmlar
Baþarýlý bir radyo frekansý tanýmlama uygulamasý için dört aþamalý bir yaklaþým faz bir iþ ortaðý ve bir test ortamý ve düzeltici etiket yerleþtirme iþlemleri geliþimi dikkatli seçimi dahil olmak üzere birçok önemli adým, oluþur.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  ve baþarýlý bir RFID uygulama katý baþlangýcý saðlayacaktýr. Ýþ Ortaklarý Önemi Ýþ ortaklarý bir RFID uygulama karmaþýk bir parçasýdýr. Bu satýcýlar uygun rehberlik ve bir örgüt kendisi sahip olmayabilir uzmanlýk saðlayabilir. RFID sektöründe yükselen bir eðilim tam bir çözüm saðlamak için birlikte ortaklýk Birçok þirket taþýmaktadýr. Bir þirket yazýlýmý saðlar, bir þirketin donaným saðlar ve bir þirket entegrasyonu yönetir. Iþbirliði Bu tür tek bir Devamı…
Elektronik Saðlýk Kayýtlarý: Giriþ
Elektronik saðlýk kayýtlarý (EMR) bir niþ pazara hizmet vermektedir. Bu yazýlým klinikler, özel uygulamalar ve hastanelerde çalýþan saðlýk profesyonelleri için özel olarak hitap. EMR yazýlým hakkýnda saðlýk personeli ve bölümler arasýnda genel hasta bakýmý ve iletiþimi artýrmak için geldi.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  Saðlýk Kalite Yasasý ofset uygulama maliyeti yardýmcý olmak için mali yardým teklif etti. EMR girin 1960 larda Geri, Lawrence L. Weed adýnda bir doktor bir eriþilebilir, elektronik dosya bir hastanýn tüm týbbi geçmiþi içeren fikri ile geldi. Bu hasta kayýt biçimi elektronik týbbi kayýt, veya EMR olarak adlandýrýlýr. kolayca eriþilebilir, merkezi bir konumda bir veritabaný, kural motoru ve bilgi tabaný, bir EMR yakalar ve maðazalar bir hastanýn tam bir týbbi öykü, aile Devamı…
SSA Satýn Aldý MAX Onun MIN itibaren Atýlým için umut
SSA af Küresel kurumsal uygulamalar haritada kendini geri koymak için daha kararlý hareket ile devam den dönmek için. SSA Global Teknolojileri (SSA GT) olarak yeniden adlandýrma kendisi hareket biriydi. Son zamanlarda, küçük ve orta ölçekli iþletme pazarýna teklifleri geniþletmek için bir hareket MAX Uluslararasý satýn aldý. Piyasa düþmüþ bir ERP satýcýsýnýn baþka Baan benzeri diriliþ tanýk olacak?

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  satýþ oldu         Seçilen kurumsal uygulamalar piyasalarýn büyük bölümü için orta.         Kendi BPCS ürün kapsamýna girmeyen bir pazar yönelik olarak tasarlanmýþ bir strateji olarak,         2 Nisan tarihinde, SSA GT satýn ICL MAX Uluslararasý Limited ( MAX Uluslararasý ) ve ürün, MAX .         Bu strateji küçük ulaþmak için mevcut kanal kaldýraç çalýþýr         orta ölçekli iþletmeler (KOBÝ) için.         MAX ürün, Devamı…
SAP Pushing m - "Kibarca"
SAP ve BackWeb Kompleks RFPs ve RFQs için mySAP.com ™ Marketplace Yeni Push Teknolojisi getirmek için stratejik iþbirliði.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  özellikli hizmetleri baþlangýçta bir uygulama yer alacak         BackWeb en Kibar push teknolojisi kullanýlarak, bir yayýn ve daðýtým         teknoloji. Bunun için bir aerodinamik, interaktif bir ortam saðlayacaktýr         için RFPs ve RFQs ve elektronik daðýtým alýcý ve satýcý         potansiyel alýcý ve satýcý. Pazar         Darbe ile         BackWeb en Kibar push teknolojisi, Global 2000 þirketlerinin zengin multimedya Devamı…
Cep Bilgisayarlarý için Gömülü Linux
Lineo, Inc, Red Hat, ve diðerlerinden son duyurular bir sel x86 tabanlý ve PowerPC tabanlý iþlemciler için baþlangýçta, "gömülü Linux" geliþtirilmesi ile ilgilidir.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  ek olarak, Windows CE uygulama uyumluluðu FOL (Arkadaþlar satýn almalýsýnýz   Linux) Linux uygulamalarý yazýlý alýrken daha fazla zaman. Bu kadar olacaktýr   FOL bir potansiyel üfleme önlemek için, uygulama geliþtirme hýzlý hareket   büyük fýrsat.   el ve PDA pazarýnda iki yýl [Kaynak 55 milyon adede ulaþmasý bekleniyor:    IDC ], ve böylece kaynaklar da bazý gömülü odaklanmak harcanan olmalýdýr   Daha yaygýn iþlemci mimarileri üzerinde Linux çaba. Ayrýca Devamı…
BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  söylemektir. Tipik bir Vanguard uygulama en önemli liderleri sýk sýk bu nedenle satýþ, finans, operasyon, satýn alma, ya da diðer temel iþletme fonksiyonlarý VP bulunmaktadýr. Serinin bir Bölüm Vanguard BI Çözümleri Bulunan Orta-pazar mý? Vanguard en eDeployment Vanguard çözüm bir baþka temel kavramý eDeployment olarak modülü otomatik olarak oluþturur ve özel iter , otomatik yayýn ve son kullanýcýlara analitik içerik teslimat , güncel Bilgi Görüntüleme iþ Devamı…
Neden herkes Fazla 50 IP Adresleri ihtiyacýnýz var mý?
Büyük bir "sorunu" (a / k / a hata) Windows 2000 Server ortaya çýkarýldý. Potansiyel ISS'ler ve diðer müþteriler için büyük bir sorun - bir danýþmanlýk þirketi yöneticileri 51'den fazla IP adresi ekleyemezsiniz buldu.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  iþletim sistemi geçmeden önce         uygulamalar veya kritik bir iþ ihtiyacý.         Bu yükseltir diðer konu diðer böcek orada olup olmadýðýný, sadece         kritik olarak, hangi Microsoft un QA grup tarafýndan cevapsýz edildi. Tüm referanslarý         Daha show-stoper hata ortaya çýkarsa dünyanýn küçük anlamýna gelecektir. Umuyoruz / bekliyoruz         Microsoft gibi-henüz-yayýnlanmamýþ Datacenter sürümü önce bu hata çözecektir Devamı…
Nowhere on a Road Sizin Kurumsal Uygulama mý?
Konsolidasyon bir iyi belgelenmiþ eðilim ve kurumsal uygulamalar için piyasada beklenebilir. Bu makalede, kurumsal yazýlým pazarýnýn geliþimi özetliyor. Özellikle, servis odaklý mimari (SOA) olarak bilinen devrimci teknoloji üzerinde duruluyor.

uygulama yaz l m geli tirme yonetimi  a Road Sizin Kurumsal Uygulama mý? Nowhere on a Road Sizin Kurumsal Uygulama mý? Dan Matthews - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta yayýnlanan - 22 Aralýk 2006 sürekli Ýþiniz deðiþir. Bu hizmet veya ürün satýrlarý ekleyin ve býrakýn. Müþterileriniz esneklik ya da operasyonlarý ile bütünleþme yeni ve zorlu düzeyleri talep ediyoruz. Yeni yasalar ve yönetmelikler son derece belirli biçimlerde faaliyetleriniz hakkýnda daha fazla veri takip gerektirir. Ve maliyetlerini Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others